Jump to content

Tworzymy stowarzyszenie


fortyck
 Share

Recommended Posts

Nadeszła odpowiednia chwila by poważnie zacząć działać; samodzielnie a nie opierać się o innych.

 

Tak więc w skrócie informuję: tworzymy własne stowarzyszenie, warunki prawne są dość skomplikowane ale myślę, że damy radę i podołamy formalnościom.

 

Cytuję co trzeba formalnie spełnić by powołać stowarzyszenie:

 

 

W Polsce prawo do swobodnego zrzeszania się jest jednym z podstawowych praw

obywatelskich, jest prawem zagwarantowanym konstytucyjnie. Zgodnie z tym prawem,

wszyscy mamy możliwość by realnie uczestniczyć w życiu publicznym.

Jedną z form tego uczestnictwa może być powołanie stowarzyszenia. Jednak,

zakładając jakąkolwiek organizację społeczną musimy wiedzieć jakim celom ma ona

służyć, oraz jakie możliwości działania daje nam taka, a nie inna forma

zrzeszenia się. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym

zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Cele stowarzyszenia mają służyć szeroko

pojmowanym celom społecznym (kulturalnym, oświatowym, ochronie środowiska itd.).

Jeśli więc nasze stowarzyszenie będzie prowadziło działalność gospodarczą, to

musimy pamiętać, że dochód z tej działalności może być przeznaczony tylko na

realizację jego celów statutowych, a nie do podziału pomiędzy jego członków.

(Np. poprzednie prawo o stowarzyszeniach, z 1933 r. wykluczało w ogóle

prowadzenie działalności gospodarczej przez stowarzyszenie).

Przynależność do stowarzyszenia jest dobrowolna. Nikogo nie możemy zmusić by

został jego członkiem. Stowarzyszenie samo decyduje o swoich sprawach. Czasami

decyzję podejmują wszyscy jego członkowie, czasami wybrane przez nich organy.

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem trwałym, chodzi o to, że istnieje ono tak długo

jak długo istnieje cel dla którego je powołano. Wszelkie zmiany osobowe jego

członków nie mają wpływu na jego trwałość pod warunkiem, że liczba członków

wynosi co najmniej 15 osób. Stowarzyszenie posiada również zdolność sądową i

zdolność procesową, czyli posiada prawo do wszczęcia postępowania sądowego oraz

brania udziału w już toczącym się postępowaniu. Zdolnosć sądowa i procesową ma

również stowarzyszenie zwykłe (o którym niżej), gdyż przysługuje ona

organizacjom społecznym, nawet jeśli nie mają osobowości prawnej (wynika to z

przepisów kodeksu postępowania cywilnego).

Jeżeli po tej bardzo krótkiej charakterystyce stowarzyszenia dojdziemy do

wniosku, że właśnie o to nam chodzi to musimy zająć się procedurą zakładania

tego zrzeszenia.

Przede wszystkim by założyć stowarzyszenie musimy zebrać 15 osób. Jest to

konieczne minimum. Ustawa o stowarzyszeniach podaje pewne wymogi co do tych

osób. Mianowicie muszą to być obywatele polscy, posiadający pełna zdolność do

czynności prawnych oraz prawa publiczne. Analogicznie więc mogą to być zrównani

w tym względzie z obywatelami polskimi cudzoziemcy. Pozostali cudzoziemcy (np.

nie posiadający obywatelstwa polskiego), a także osoby małoletnie (które nie

ukończyły 18 lat) mogą tylko przystępować do już istniejących stowarzyszeń.

Zatem gdy zbierzemy owe 15 osób musimy uchwalić statut naszego stowarzyszenia

oraz wybrać komitet założycielski. Podstawą działania powoływanego przez nas

stowarzyszenia, poza ustawą o stowarzyszeniach, jest właśnie statut. Powinniśmy

się więc dobrze zastanowić co tam napiszemy. Statut powinien zawierać nazwę

stowarzyszenia - teren jego działania oraz siedzibę. Musimy w nim wymienić

cele, dla których się zrzeszamy, a także sposoby ich realizacji, musimy wskazać

sposób nabywania i utraty członkostwa. Statut musi mówić o władzach

stowarzyszenia i wszystkim co ich dotyczy (o tym jak je powołujemy, jakie będą

miały kompetencje, w jaki sposób stowarzyszenie będzie reprezentowane na

zewnątrz, w jaki sposób będą zaciągane zobowiązania oraz w jaki sposób ulegnie

rozwiązaniu stowarzyszenie. Trzeba również wskazać zasady zmiany statutu (musimy

wiedzieć, że każda zmiana statutu po rejestracji stowarzyszenia, wymaga

zawiadomienia o tym sądu rejestrowego).

Po uchwaleniu statutu wybieramy komitet założycielski.

Komitet założycielski składa do sądu rejestrowego wniosek o rejestrację wraz ze

statutem, listą założycieli, protokołem z wyboru komitetu założycielskiego, oraz

informacją o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia (wszystkie te dokumenty

musimy złożyć w dwóch egzemplarzach, a statut w czterech). Lista założycieli

powinna zawierać imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce

zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli. Ponadto trzeba dołączyć

oświadczenia tychże osób stwierdzające, że są obywatelami polskimi, posiadają

pełną zdolność do czynności prawnych oraz przysługują im prawa publiczne.

Gdy już to wszystko zrobimy, musimy czekać na postanowienie sądu. Sądem

rejestrowym jest sąd wojewódzki właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia.

Jeśli więc będzie to np. Kraków to idziemy do sądu wojewódzkiego przy ul. Rondo

7. Sąd rejestrowy musi wydać rozstrzygnięcie nie póżniej niż w ciągu trzech

miesięcy od dnia złożenia wniosku. Może się zdarzyć, że sąd rejestrowy będzie

potrzebował więcej informacji. Wyznaczy więc posiedzenie wyjaśniające i wezwie

uczestników postępowania rejestrowego. Jednak możemy być pewni, że jeżeli nasze

stowarzyszenie spełnia wymogi przewidziane przez prawo to zostanie

zarejestrowane. Po zbadaniu tych okoliczności sąd wydaje postanowienie o jego

zarejestrowaniu. Jednak nasze stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może

podjąć działalność dopiero z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o

zarejestrowaniu. Co to oznacza? Otóż musimy wiedzieć, że chodzi tu o upływ

terminu do wniesienia środka odwoławczego (jest to okres wynoszący co najmniej 3

tygodnie od doręczenia postanowienia). Dopiero po uprawomocnieniu się

postanowienia stowarzyszenie zostaje wpisane do rejestru stowarzyszeń. O fakcie

tym zostajemy poinformowani przez sąd rejestrowy. Wiadomość ta dociera również

za pośrednictwem sądu rejestrowego do organu nadzorującego. Nazwa zdradza nam

zakres jego zainteresowań. Nadzoruje on działalność stowarzyszenia. Wspomnę

tylko, że to terenowy organ adm. państwowej o właściwości szczególnej w sprawach

społeczno-administracyjnych stopnia wojewódzkiego właściwy ze względu na

siedzibę stowarzyszenia. Aktualnie jest to wojewoda. Nadzór wykonywany jest

zgodnie z kryterium legalności tzn. zgodności działalności stowarzyszenia z

przepisami prawa i postanowieniami statutu. Jest to jedyne kryterium nadzoru.

Wszelkie decyzje na wniosek organu nadzorującego podejmuje sąd.

Tak więc, właśnie założyliśmy stowarzyszenie. Jest zarejestrowane, posiada więc

osobowość prawną i może rozpocząć działalność. Zwołujemy pierwsze walne zebranie

członków, jest to zebranie inauguracyjne. Najlepiej przygotować porządek obrad

tego zebrania, wypunktować w nim jakie sprawy i w jakiej kolejności będą

podnoszone. W zebraniu tym biorą udział założyciele stowarzyszenia, a także inne

osoby pragnące do niego przystąpić. Ich przystąpienie do stowarzyszenia może być

uzależnione od podpisania deklaracji członkowskiej. Sprawy te musi rozstrzygać

statut. Musimy pamiętać, że trzeba wybrać władze naszego stowarzyszenia;

prezesa, członków zarządu, komisji rewizyjnej, sądu koleżenskiego, oraz

wszelkich innych komisji przewidzianych przez statut. W ciągu 1 miesiąca od

wyboru zarządu ma on obowiązek zawiadomić sąd rejestrowy i organ nadzorujący o

swoim składzie i danych osobowych swoich członków, a także wskazać adres

siedziby stowarzyszenia.

Jest jeszcze jeden rodzaj stowarzyszenia o którym już wspomniałam. Jest to tzw.

stowarzyszenie zwykłe - uproszczona forma stowarzyszenia. Jest to organizacja

społeczna o ograniczonym zakresie działania. Stowarzyszenie to nie może:

- prowadzić działalności gospodarczej,

- nie posiada osobowości prawnej,

- nie podlega rejestracji,

- nie może powoływać oddziałów terenowych,

- łączyć się w związki,

- zrzeszać osób prawnych,

- przyjmować darowizn, spadków i zapisów, otrzymywać dotacji oraz korzystać z

ofiarności publicznej.

Założycielami stowarzyszenia zwykłego muszą być co najmniej 3 osoby, które

uchwalaj± regulamin jego działania i następnie informują właściwy organ adm.

państwowej (wojewoda). Po upływie 30 dni od uzyskania przez ten organ informacji

o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego, ma ono prawo rozpocząć działalność.

Jeśli chodzi o podstawowe informacje niezbędne przy zakładaniu stowarzyszenia to

wszystko. Oczywiście odsyłam do lektury ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" z 7 IV

1989 r. Została ona opublikowana w Dz.U. z 1989 r. nr 20 poz. 104 i zmiana Dz.U.

z 1990 r. nr 14 poz. 86.

Powodzenia.

 

 

 

Autorka jest studentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu

Jagiellonskiego.

Joanna Przybylska

Link to comment
Share on other sites

No tak, ale nie jest to takie proste podjąć taką decyzję ;)

 

Każdy z władz (i nie tylko) przyszłego naszego stowarzyszenia będzie miał jakieś zadanie do pełnienia (na miarę jego czasu i możliwości).

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Oto linki z przykładowymi wzorami:

 

:arrow: przykładowy statut stowarzyszenia - http://prawo.ngo.pl/files/prawo.ngo.pl/pub...warzyszenia.doc

 

:arrow: regulamin walnego zebrania stowarzyszenia - http://portal.engo.pl/files/prawo.ngo.pl/p...ne_zebranie.rtf

 

:arrow: regulamin zarządu stowarzyszenia - http://portal.engo.pl/files/prawo.ngo.pl/p...arzadu_stow.rtf

 

:arrow: :!: :arrowleft: Poradnik jak przebiega proces tworzenia stowarzyszenia - http://poradnik.ngo.pl/x/340249;jsessionid...90B1CA414490264

 

Proszę o już wpisywanie propozycji (po zapoznaniu się z przykładowym statutem) co do zawartości naszego przyszłego Statutu stowarzyszenia.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Nie ma żadnych uwag i propozycji, więc wszystko jest ok.

 

W nowym temacie napiszę jedną z pierwszych dat specjalnych spotkań, które potrwają około góra godziny a może i więcej ;) będziemy wpisywać swoje dane do wniosku ''lista_czlonkow_zalozycieli_stowarzyszenia'' już na czysto!.

 

Pamiętajcie by wiedzieć swoje takie dane:

 

- imię i nazwisko ( :mrgreen: )

 

- data i miejsce urodzenia

 

- adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym

 

- numer dowodu osobistego

 

- numer PESEL

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...